BIP

Reklama
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 lutego 2018 08:30

Zał. nr 2

DYREKTOR  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Niemodlinie  ul. Wojska Polskiego 5 tel. 77 4606363

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ogłasza nabór

na  wolne stanowisko urzędnicze –  Specjalista ds. administracyjno - biurowych .

Wymiar etatu:  1,0

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

49-100  Niemodlin , ul. Wojska Polskiego 5

1. Niezbędne wymagania:

- ma obywatelstwo polskie;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

posiada wyższe wykształcenie, ukończoną szkołę policealną  bądź średnią o profilu

administracyjno-biurowym lub wykazuje dokumenty o ukończonych specjalistycznych

kursach z w/w zakresu.

3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko,

na które przeprowadzany jest konkurs:

1). Posiada dobrą znajomość:

– regulacji prawnych oraz umiejętność właściwej ich interpretacji i stosowania,

w zakresie prawa pracy (w tym: Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach

samorządowych),

– systemu Informacji Oświatowej – SIO.

2). Posiada umiejętność:

– stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

– komunikowania się oraz wypowiadania się na piśmie;

– pracy w zespole dyspozycyjność, umiejętność trafnego podejmowania decyzji,

zdolność analitycznego i strategicznego myślenia;

– obsługi  komputera (MS Office, Excel WINDOWS, WORD)  ProgMan  - Poradnia

3). Ma doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

4). Ponadto wykazuje:

a) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz odporność na stres,

b) cechy takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, staranność, terminowość, punktualność, otwartość do klienta,

c) zdolności organizacyjne i personalne.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : Specjalista ds. administracyjno – biurowych

a)  prowadzenie sekretariatu Poradni zgodnie z obwiązującą instrukcją kancelaryjną ,

b)  przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek

c)  przyjmowanie i  nadawanie  faksów oraz obsługa poczty elektronicznej

d) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie..

c)  prowadzenie bazy danych przyjętych w Poradni osób , elektronicznie i w formie papierowej

d)  rejestracja wniosków rodziców i wysyłanie terminów badań;

e)  porządkowanie i zabezpieczanie dokumentacji  klientów

f)  wydawanie / wysyłanie  rodzicom informacji,  opinii i orzeczeń;

g)  przechowywanie i zabezpieczanie pieczątek;

h)  powielanie potrzebnych materiałów dydaktycznych

i)  udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób.

j) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej  sprawozdania  SIO

k) współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie organizacji działania placówki,

l) prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów  wg jednolitego rzeczowego wykazu

akt oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

ł) ewidencjonowanie i rozliczanie znaczków pocztowych.

m)prowadzenie gospodarki formularzami i drukami ścisłego zarachowania

n) przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych.

o) doskonalenie się w zakresie prowadzenia kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną

i  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

p) dostosowywanie obowiązującego w  Poradni  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt do potrzeb

Poradni  i zakresu jej funkcjonowania .

r) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

s) organizacja przyjmowania i ewidencja  skarg i wniosków.

t) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

49-100 Niemodlin  ul. Wojska Polskiego 5

- praca siedząca

- praca przy komputerze

- pokój  Sekretariatu na I piętrze

- praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku

- wymiar etatu :  1,0

5. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;

2) list motywacyjny odręcznie podpisany;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

i uprawnień zawodowych;

5) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie

o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

6) kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

7) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;

9) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na w/w

stanowisku urzędniczym.

7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w  Sekretariacie  lub przesłać pocztą na adres placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna , 49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 5 w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. administracyjno-biurowych  w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  w Niemodlinie.”

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia  07.03.2018r

do godz. 12.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

www.pppniemodlin.vebhost.pl.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4606363

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w  siedzibie  Poradni Psychologicznej  Niemodlin  przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Dyrektor Poradni Psychologicznej  Niemodlin

Jadwiga Wolak-Wawrzyniak

Niemodlin, 23.02.2018r.

 

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 13 lutego 2018 11:36

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Ponadgimnazjalych

Zaproszenie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie zaprasza

pedagogów i psychologów szkolnych na spotkania „Grupy Superwizyjnej”.

Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie Państwa Specjalistom w spotkanych w naszej Placówce. Spotkania odbywać się będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 5 od godziny 10:00.

Harmonogram i tematyka spotkań  do końca roku szkolnego 2017/2018:

13.03.2018 r.

„Współpraca z rodzicami-trudne sytuacje w pracy psychologa i pedagoga”.

10.04.2018 r.

„Nauczyciel coachem swoich uczniów”.

15.05.2018 r.

„Warsztat pracy psychologa i pedagoga w szkole”.

05.06.2018 r.

„Ewaluacja. Refleksje. Ustalenie tematyki wspomagania szkół i placówek na następny rok szkolny”.

Prosimy (ze względów organizacyjnych) osoby chętne do udziału w  warsztatach o zgłaszanie się telefonicznie (nr tel.77 460 63 63)  lub pocztą internetową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) – przynajmniej jeden dzień przed terminem wyznaczonego spotkania.

 

Zapraszamy

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 grudnia 2017 18:36

Program Rządowy „Za życiem”


Drodzy Rodzice!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie jest realizatorem rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” związanym na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Powiatu Opolskiego od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym. Uczestnictwo w programie daje możliwość (nieodpłatnego) korzystania z różnych form wsparcia dla dziecka i rodzica.

Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej.

 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 77 460 63 63

 

Licznik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj18
mod_vvisit_counterWczoraj25
mod_vvisit_counterTydzień242
mod_vvisit_counterMiesiąc1688
mod_vvisit_counterRazem14661

Dziś: Mar 23, 2018
Visitors Counter

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.