You are here:


Zadania PPP

Zadania Poradni

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież z terenu Powiatu Opolskiego, a szczególności z przedszkoli, szkół i placówek z gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Niemodlin, Prószków i Tułowice.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Niemodlinie udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

-  udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,

- a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

1) porady i konsultacje;

2) udział w spotkaniach dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów;

3) udział w zebraniach rad pedagogicznych;

4) warsztaty;

5) grupy wsparcia;

6) wykłady i prelekcje;

7) prowadzenie mediacji;

8) interwencję kryzysową;

9) działalność informacyjno-szkoleniową.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Poradnia wydaje:

opinie, orzeczenia bądź informacje. Dokumenty te są efektem wykonanej diagnozy.

 

 

BiP

Copyright © 2017

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.