BIP

Reklama
Dokumenty

STATUT

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

W Niemodlinie

(tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2015r. )

Załącznik   do Uchwały nr V.2014/2015 z dnia 20 stycznia 2015r.

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCe

ROZDZIAŁ II: ORGANIZACJA PRACY PORADNI

ROZDZIAŁ III: CELE I ZADANIA PORADNI

ROZDZIAŁ IV: ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW

PORADNI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH POZA PORADNIĄ.

ROZDZIAŁ V:  WSPÓŁPRACA Z INNYMI PORADNIAMI , PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI  ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO  I POMOC DZIECIOM  I MŁODZIEŻY, RODZICOM ORAZ NAUCZYCIELOM.

ROZDZIAŁ VI: KOMPETENCJE ORGANÓW PORADNI I ZASADY

ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

DYREKTOR – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

RADA PEDAGOGICZNA- KOMPETENCJE

SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

ROZDZIAŁ VII: PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PORADNI

ROZDZIAŁ VIII: DOKUMENTACJA

ROZDZIAŁ: IX: MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

ROZDZIAŁ X: NOWELIZACJA I ZMIANA STATUTU

ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE

§ 2

Nazwa poradni: „ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie”.

§ 3

Siedziba poradni:  49-100 Niemodlin,  ul. Wojska Polskiego 5.

§ 4

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie, zwana dalej „poradnią” jest placówką publiczną.
 2. Poradnia używa pieczęci:

§ 5

Organem prowadzącym jest Powiat Opolski.

§ 6

Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

§ 7

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży,  z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 8

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 9

Pracownicy poradni są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej

§ 10

1.Poradnią kieruje dyrektor.

2. W przypadku nieobecności dyrektora, zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel    poradni wyznaczony przez organ prowadzący.

3.Dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego może w zależności od potrzeb utworzyć  inne stanowiska kierownicze.

§ 11

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych . lub innych specjalistów .

2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarza, którego udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

3. W poradni zatrudnieni są pracownicy księgowości, administracji i obsługi.

4. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, księgowości, administracji i obsługi oraz innych specjalistów których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom i sprawnego funkcjonowania placówki, zgodnie z projektami organizacyjnymi poradni.

§ 12

1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię

2. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.

3. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z pracownikami pedagogicznymi oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

4. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

 1. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza
 2. zadań;
 3. czas trwania porozumienia;
 4. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami poradni
 5. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;
 6. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 12

Zasady organizacji pracy poradni

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu     z organem prowadzącym.

3. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne        i nieodpłatne.

4. Czas pracy sekretariatu poradni w dni robocze od 7.30 do 15.00

5. Pracownicy poradni pracują według ustalonego tygodniowego harmonogramu czasu pracy.

6. Pracownicy poradni są również zobowiązani do pracy poza siedzibą poradni w środowisku rodzinnym dziecka oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach w rejonie działania poradni.

7. Pracownicy poradni mają prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych dla nauczycieli zatrudnionych  w placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 13

 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§ 14

Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

ROZDZIAŁ III: CELE I ZADANIA

§ 15

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz  pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 16

Do zadań poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji  rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 17

1. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie;
2) opiniowanie;
3) działalność terapeutyczną;
4) prowadzenie grup wsparcia;
5) prowadzenie mediacji;
6) interwencję kryzysową;
7) działalność profilaktyczną;
8) poradnictwo;
9) konsultacje;
10) działalność informacyjno-szkoleniową;
11) prowadzenie warsztatów;
12) wykłady i prelekcje;
13) udział w spotkaniach rad pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców;


OPINIOWANIE

§ 18

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych   przepisach.

2  Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

3. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka albo pełnoletniej osoby dorosłej, której dotyczy opinia.

 1. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
 2. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek powinna, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 3. Osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
 4. Opinia poradni zawiera:
 1. oznaczenie poradni;
 2. numer opinii
 3. datę wydania opinii
 4. imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce jego urodzenia oraz PESEL, miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę szkoły i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

e . Określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych ucznia, oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie ucznia,  w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii.

f) Stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

g) Wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem,

h) Wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem, które powinni stosować w  celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

 1. podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 2. podpis dyrektora poradni

§ 19

1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

2. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której  dotyczy informacja.

ORZEKANIE

§ 20

1. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, na zasadach określonych w przepisach w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

2. Zespół orzekający wydaje:

a.orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

b.orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem",

c. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

d.orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

e.opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

3. Zespół orzekający jest powoływany przez dyrektora poradni w drodze zarządzenia.

4. W skład zespołu wchodzą:

a. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

b. psycholog, pedagog oraz lekarz.

5. W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

6. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

7. Zespoły orzekają na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka.

8. Zespoły orzekające, zwane dalej "zespołami", wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem pkt. 9, 10 i 11.

9. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.

10. Zespoły orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieciom zamieszkałym w rejonie działania poradni.

11. Zespoły orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom zamieszkałym w rejonie działania poradni, z zastrzeżeniem pkt. 12.

12. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły wyznaczone przez Opolskiego Kuratora Oświaty, działające w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 5.

13. Zespoły orzekające wydając orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§ 21

1. W poradni działają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powołane  na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane w poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie na podstawie indywidualnych zarządzeń dyrektora poradni, realizując wskazania zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności dziecka, posiadaną bazę lokalową i środki dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia specjalistycznych zajęć oraz zatrudnienie odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka specjalistów.

3. Poradnia do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zatrudnia w miarę możliwości specjalistów, min.: psychologów, oligofrenopedagogów, specjalistów terapii pedagogicznej, logopedę, surdologopedę i tyflologopedę i innych w miarę potrzeb.

ROZDZIAŁ IV: ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

§ 22

1. Do  zakresu zadań specjalistów poradni należy:

 1. przeprowadzanie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, i diagnozy rozwoju motoryki,
 2. opracowywanie dokumentacji postdiagnostycznej, opinii i orzeczeń,
 3. prowadzenie terapii ( w formie indywidualnej lub grupowej) psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 4. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom w sprawach dydaktycznych, wychowawczych, dotyczących decyzji szkolno-zawodowych,
 5. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia zawodu i planowania kariery zawodowej
 6. orzekanie w ramach działania Zespołu Orzekającego
 7. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych/ interwencji kryzysowych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 8. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 1. wspieranie w rozwoju uczniów zdolnych,
 2. prowadzenie grup wsparcia dla nauczycieli, psychologów, logopedów, pedagogów szkolnych oraz rodziców,
 3. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, służbą zdrowia, pomocą społeczną i samorządem lokalnym, działającymi na rzecz pomocy dzieciom,
 4. udzielanie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom związanych z wychowaniem i kształceniem, pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 5. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 6. udzielenia pomocy merytorycznej osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą.

§ 23

1. Specjaliści poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań statutowych również poza poradnią - w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dziecka.

2. Formy pracy w  przedszkolach, szkołach i placówkach obejmują:

a. prowadzenie zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

b. prowadzenie spotkań informujących, profilaktycznych,

c. poradnictwo, konsultacje, indywidualne dla dzieci i młodzieży

d. uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych, zespołów wewnętrznego doskonalenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i placówek,

e. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

f. konsultacje indywidualne  rodziców, nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli,

g. w szczególnych przypadkach - prowadzenie obserwacji i diagnozy w środowisku szkolnym i przedszkolnym dziecka, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

h. prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych,

i. badanie ryzyka dysleksji,

j. przesiewowe badania wzroku i słuchu i mowy,

k. zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu,

l. udział w pracach zespołów przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

m. wsparcie nauczycieli  w opracowywaniu planu działań wspierających dla  uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Formy pracy w środowisku rodzinnym obejmują:

a. prowadzenie diagnozy i obserwacji dziecka (w uzasadnionych przypadkach),

b. doradztwo, konsultacje, na wyraźne życzenie rodziców,

c. w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzenie wielospecjalistycznej terapii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§ 24

Do zakresu zadań lekarza należy w szczególności:

 1. udział w posiedzeniach zespołów orzekających poradni,
 2. opracowanie opinii lekarskiej,
 3. konsultacje przedkładanej w Poradni dokumentacji lekarskiej dzieci i młodzieży rozpatrywanych przez zespoły orzekające.

§ 25

1.Do zakresu zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi należy zapewnienie bieżącej obsługi biurowo-administracyjnej i sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości, zgodnie z indywidualnym przydziałem obowiązków.

.2.Do zadań głównego księgowego poradni należy prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami :

 1. rachunkowości poradni,
 2. gospodarki finansowej poradni,
 3. sprawozdawczości finansowej.

ROZDZIAŁ V: WSPÓŁPRACA Z INNYMI PORADNIAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICOM

§ 26

1. Poradnia współpracuje ze szkołami, przedszkolami i placówkami w zakresie:

a. udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom. wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,

b. rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych,

c. realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

d. w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

e. w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia dysleksji u uczniów klas I – III szkoły podstawowej,

f. przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

g. pomocy dzieciom i młodzieży przejawiających trudności emocjonalne lub adaptacyjne.

§ 27

1.Poradnia współdziała z innymi poradniami poprzez:

a. wymianę doświadczeń w formie szkoleń oraz konsultacji pomiędzy pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie województwa i całego kraju,

b. przepływ dokumentacji dziecka (za zgodą rodziców, prawnych opiekunów) między poradniami,

c. konsultacje pomiędzy pracownikami poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dziecka, za zgodą ich rodziców,

d. współpracę w zakresie wydawania orzeczeń, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, z innymi poradniami, w tym specjalistycznymi.

§ 28

1.Poradnia współdziała z organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc (socjalną, zdrowotną, zawodoznawczą, prawną) dzieciom,  młodzieży i rodzinie, poprzez:

a. inicjowanie działań i programów integrujących prace na rzecz edukacji, wychowania i opieki dzieci i młodzieży,

b. współpracę z innymi placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami, na rzecz pomocy i wsparcia dziecka i jego rodziny,

c. wymianę informacji, wspólne organizowanie szkoleń, realizacji programów i zadań w zakresie, profilaktyki uzależnień i  prozdrowotnej,

d. współpracę  ukierunkowaną na przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

e. wsparcie rodzin w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f. współdziałanie w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w procesie podejmowania decyzji szkolno-zawodowych.

ROZDZIAŁ VI: KOMPETENCJE ORGANÓW PORADNI I ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 29

1. Organami poradni są:

a) dyrektor,

b) Rada Pedagogiczna.

2. Organy poradni dążą do zapewnienia bieżącej wymiany informacji i współpracy między sobą w podejmowanych i planowanych działaniach.

DYREKTOR – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

§ 30

1. Uprawnienia i obowiązki dyrektora poradni:

a. kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

b. sprawuje nadzór pedagogiczny oraz przedstawia wnioski wynikające ze sprawozdania nadzoru i informuje Radę Pedagogiczną o działalności placówki, co najmniej 2 razy w roku,

c. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

d. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i informuje o tym niezwłocznie organ prowadzący,

e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników, podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród dyrektora, wymierzania kar porządkowych pracownikom, występowania z wnioskiem - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników poradni,

g. powołuje komisję egzaminacyjną, w celu prowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego,

h. zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym oraz realizacji zadań wynikających z awansu zawodowego w miarę posiadania środków finansowych.

i. sporządza arkusz organizacyjny placówki, plan finansowo – budżetowy.

j. ustala pracownikom przydział czynności.

k. opracowuje roczne sprawozdanie z działalności placówki.

l. organizuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, zawiadamia wszystkich członków o terminie posiedzenia zgodnie z ustalonym regulaminem.

m. wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów szczegółowych oraz niniejszego statutu.

2. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni inny nauczyciel poradni, wyznaczony przez organ prowadzący.

RADA PEDAGOGICZNA - KOMPETENCJE

§ 31

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą jako jej członkowie pracownicy pedagogiczni.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.

3. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5. Pracownicy są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także pracowników poradni.

6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego odwołanie z funkcji dyrektora poradni lub do dyrektora o odwołanie pracownika z funkcji kierowniczej.

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z niniejszym statutem.

§ 32

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a. zatwierdzanie planów pracy poradni,

b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,

c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników,

d. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmianę, uchwala statut i wprowadza do niego zmiany.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a. organizację pracy placówki,

b. projekt planu finansowego,

c. wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d. propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału pracownikom stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

§ 33

Dyrektor poradni konsultuje i zasięga opinii Rady Pedagogicznej w ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy placówki.

§ 34

1. W przypadku zaistnienia konfliktu między Dyrektorem Poradni a członkami Rady Pedagogicznej, Dyrektor podejmuje działania na rzecz rozwiązania sporu:
a) negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu rady pedagogicznej, zwołanej w celu rozwiązania konfliktu, prowadzone pod przewodnictwem dyrektora,
b) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu, organy poradni powołują mediatora do podjęcia próby rozwiązania konfliktu. Mediatorem zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, obdarzona zaufaniem przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami
w zakresie przedmiotu sporu,
c) w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, organy poradni zwracają się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sprawy.

ROZDZIAŁ VII: PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PORADNI

§ 35

Prawa i obowiązki pracowników określają przepisy:

a. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 Nr 3, poz. 19 z późn. zm.),

b. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)

c. ustawy z dnia 19 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 z 1990r., poz.124 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ VIII: DOKUMENTACJA

§ 36

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

§ wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię ( imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,

§ rejestr wydanych opinii i orzeczeń, zawierający numer porządkowy, imię ( imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,

§ arkusz organizacji pracy poradni w danym  roku szkolnym,

§ karty indywidualne zawierające dokumentację badań, podejmowanych działań w sprawach dziecka,

§ dzienniki pracy specjalistów,

§ dzienniki tygodniowych zajęć specjalistów  poradni,

§ dzienniki i dokumentacja z prowadzonej pracy terapeutycznej,

§ sprawozdanie z rocznej pracy poradni,

§ protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

2. Poradnia prowadzi inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami

3. Za zgodą organu prowadzącego poradnię, wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni i rejestr wydanych opinii i orzeczeń, może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej zwana jest dalej „dokumentacją elektroniczną”.

4. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:

 1. zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną;
 2. zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych;
 3. zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
 4. rejestrowania historii zmian i ich autorów.

5. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej wykazu alfabetycznego  dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni i rejestru wydanych opinii i orzeczeń.

ROZDZIAŁ IX: MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 37

1. Poradnia dysponuje mieniem powiatu niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.

§ 38

Poradnia działa w formie organizacyjno-prawnej jako powiatowa jednostka budżetowa.

§ 39

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ X: NOWELIZACJA I ZMIANA STATUTU

§ 40

1. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać:

a.dyrektor,

b.pracownicy pedagogiczni.

2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Radę Pedagogiczną, która przygotowuje projekt zmian i uchwala zmiany.

3. W sytuacji, kiedy do statutu konieczne jest wprowadzenie wielu zmian, powodujących, że staje się on nieczytelny uchwala się nowy statut.

4. Nowy statut lub statut z uchwalonymi zmianami niezwłocznie przesyła się organowi prowadzącemu.

5. Statut wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2015r.

Niniejszy statut, został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie Nr V.2014-2015 z dnia 20 stycznia 2015r.   Jednocześnie z powyższą uchwałą, traci moc dotychczasowy Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie, zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie Nr V/2010-2011 z dnia 15 lutego 2011r. , ze zm.

Tekst niniejszego Statutu  z dnia 20 stycznia 2015r. jest tekstem jednolitym.

Poradnia działa w oparciu o następujące akty prawne, na których podstawie opracowano niniejszy statut:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

3. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173 poz. 1072),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 luty 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013, poz.199),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 23 z 2009r., poz. 133),

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z dn. 07.05.2013r. poz. 532).

6. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15 lutego 2011r.

7. Statut z dnia 15 lutego 2011r.

8. Uchwałę Nr XX/172/01Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 28.06.2001r. oraz Uchwałę Nr XXVII/189/05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2005r.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

9. Ustawy z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy wraz z późniejszymi zmianami.

10. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 ze zm.).

 

 

Wniosek do zespołu orzekającego

Wniosek o przyjęcie do Poradni

Wniosek o wydanie opinii

Zaświadczenie lekarskie do szkoły – nauczanie indywidualne

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka/ucznia

 


Licznik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj26
mod_vvisit_counterWczoraj26
mod_vvisit_counterTydzień105
mod_vvisit_counterMiesiąc805
mod_vvisit_counterRazem42733

Dziś: Sie 21, 2019
Visitors Counter

Szukaj




Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.